REGULAMIN
 1. Dokument niniejszy określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez DiRECTSERViCE.

 2. Wypełnienie przez Klienta formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści niniejszego regulaminu oraz uznanie jego postanowień za obowiązujące i wiążące Klienta w całości.

 3. DiRECTSERViCE zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, o których powiadomi wszystkich Klientów pocztą elektroniczną lub informacją w "Aktualnościach" w serwisie www.pogotowie-stomatologiczne.com.

 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego DiRECTSERViCE przesyła pocztą elektroniczną kalkulację cenową na adres wskazany przez Klienta. W przypadku akceptacji przez Klienta przesłanej kalkulacji cenowej, kwota wskazana w kalkulacji winna zostać przelana na konto DiRECTSERViCE w terminie 14 dni. W tym samym czasie Klient zobowiazany jest do podpisania i odesłania umowy do DiRECTSERViCE wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 5. Z chwilą zaksięgowania przelewu Klienta na koncie kwoty zgodnej z zaakceptowaną kalkulacją cenową, DiRECTSERViCE wystawia i przesyła fakturę VAT oraz umieszcza ogłoszenie informacyjne (uruchomienie następuje do dwóch dni od chwili otrzymania przelewu lub maila z dowodem wpłaty, nie licząc sobót, niedziel i świąt).

 6. W przypadku przedłużenia umowy przez Klienta, faktura Vat wystawiana jest przez DiRECTSERViCE w ciągu 7 dni od początku okresu na jaki umowa zostaje przedłużona.

 7. Klient ma prawo zrezygnować z usług DiRECTSERViCE, wysyłając informację o rezygnacji pocztą elektroniczną lub listem poleconym z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. DiRECTSERViCE w żadnym przypadku nie zwraca kwoty stanowiącej różnicę między wykorzystanym a nie wykorzystanym okresem świadczenia usługi. W przypadku rezygnacji usługa zostanie wyłączona po opłaconym okresie.

 8. DiRECTSERViCE ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi o czym powiadomi pocztą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie może nastąpić tylko z ważnego powodu.

 9. DiRECTSERViCE ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Klienta z opłatami dłużej niż 7 dni od terminu płatności określonym na fakturze Pro-forma lub VAT. W przypadku zaprzestania świadczenia usług bez okresu wypowiedzenia Klient nie może dochodzić od DiRECTSERViCE odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód i poniesionych strat.

 10. DiRECTSERViCE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, utraty danych, przerwy w działaniu serwisu www.pogotowie-stomatologiczne.com itp. spowodowane nieprzewidzianymi awariami, klęskami, stanem wyższej konieczności, przerwami w łączach. Klient ma obowiązek zgłosić fakt niedziałania serwisu bądź też niewyświetlania się zakupionej przez klienta informacji na co DiRECTSERViCE ma obowiązek zareagować w przeciągu 24h od momentu otrzymania informacji od klienta.

 11. DiRECTSERViCE zastrzega sobie prawo do robienia niezbędnych przerw w celu dokonania konserwacji i przeglądu serwerów. Przerwy takie ograniczone będą do niezbędnego minimum a konserwacje przeprowadzane głównie w godzinach nocnych.

 12. Postanowienia Regulamin są wiążące dla DiRECTSERViCE jak również dla Klienta korzystającego usługi DiRECTSERViCE.

 13. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz znajomością Regulaminu.

REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 1.09.2011r